Watch

Dadi's Talk

Swayam ki Pehchan

Parmatma ki Pehchan

Samay ki Pehchan

Na Dukh do Na Dukh lo

Nyare aur Prabhu ke Pyare Bano

Jaisa Bowoge Vaisa Paoge

Dhyan Mein Raho Magan Bano

Dehbhan se Mukt Mahavir Bhaw

Karma Bandhan Mukt Karmateet Bano

Yogi so Sahyogi

Silence Yukt Samasya Mukt

Amrutvela Amar Banae

Ishwariya Shakti Dwara Gungrahi Bhaw

Samay ki Pukar

Light House Might House Bano

Understanding values

Silence

Understanding God

Love

Fearlessness

Determination

Truth

Co-operation

Humility